برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه نام مدرس
1 ژنتیک جمعیت قارچ ها
1394-06-04 08:30-18:00
1394-06-05 08:30-13:00
کرج - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران - گروه گیاهپزشکی 30
1,500,000 ریال 0 دلار
دکتر محمد جوان نیکخواه - دکتر عبداله احمدپور - دکتر بهار کریمیان
2 تولید اسپان برای قارچ های خوراکی
1394-06-03 09:00-15:00
دومین کنگره قارچ شناسی ایران - سالن همایش شهدای پردیس
1,000,000 ریال 0 دلار
دکتر ساعد هرسینی - دکتر حسین صارمی - دکتر صالحی - دکتر محسنی - دکتر کیانی راد
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
یک کارگاه را انتخاب کنید.