برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# نوع عضویت هزینه ثبت نام توضیحات
1
تا تاریخ 1394-04-20
600,000 ریال
0 دلار
پس از تاریخ 1394-04-20
900,000 ریال
0 دلار
2
تا تاریخ 1394-04-20
850,000 ریال
0 دلار
پس از تاریخ 1394-04-20
1,100,000 ریال
0 دلار
3
تا تاریخ 1394-04-20
1,000,000 ریال
0 دلار
پس از تاریخ 1394-04-20
1,500,000 ریال
0 دلار
4
تا تاریخ 1394-04-20
1,500,000 ریال
0 دلار
پس از تاریخ 1394-04-20
2,000,000 ریال
0 دلار
5
تا تاریخ 1393-12-19
0 ریال
0 دلار
پس از تاریخ 1393-12-19
0 ریال
0 دلار
نوع عضویت را انتخاب کنید.
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه نام مدرس
1 ژنتیک جمعیت قارچ ها
1394-06-04 08:30-18:00
1394-06-05 08:30-13:00
کرج - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران - گروه گیاهپزشکی 30
1,500,000 ریال 0 دلار
دکتر محمد جوان نیکخواه - دکتر عبداله احمدپور - دکتر بهار کریمیان
2 تولید اسپان برای قارچ های خوراکی
1394-06-03 09:00-15:00
دومین کنگره قارچ شناسی ایران - سالن همایش شهدای پردیس
1,000,000 ریال 0 دلار
دکتر ساعد هرسینی - دکتر حسین صارمی - دکتر صالحی - دکتر محسنی - دکتر کیانی راد
خدمات
1
0 ریال
0 دلار