ثبت نام در کنگره و ارسال مقاله صرفاً از طریق وبگاه کنگره به نشانی http://imyc.ut.ac.ir  انجام می شود. مقالاتی که قبلاً در یکی از کنگره­ های ملی یا بین المللی و یا مجلات داخلی یا خارجی چاپ شده ­اند، قابل پذیرش نخواهند بود. ثبت نام در کنگره از طریق وبگاه شامل دو مرحله متوالی عضویت در سایت و ثبت نام است.

برای مشاهده راهنمای ثبت نام در کنگره اینجا را کلیک نمایید.


اعضای انجمن قارچ شناسی ایران برای ثبت نام از تخفیف برخوردار هستند. منظور از عضو انجمن، فردی است که فرم عضویت انجمن را تکمیل و حق عضویت سالیانه خود راحداقل تا پایان سال 1393به یکی از حساب های انجمن قارچ­شناسی ایران واریز کرده باشد.

آخرین فهرست اعضا و سال های پرداخت حق عضویت آنان در صفحه اعضای انجمن در وبگاه انجمن قارچ­شناسی ایران به نشانی www.msir.ir قابل مشاهده است.