بازدید از موزه جانور شناسی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
1394-05-30

برای بازدید رایگان شرکت کنندگان محترم در کنگره قارچ شناسی از موزه جانور شناسی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، هماهنگیهای لازم انجام شده است. شرکت کنندگان می توانند در روز ثبت نامه کنگره، برای بازدید از موزه نیز در بخش مربوطه ثبت نام نمایند. بدیهی است که بازدید از موزه در قالب گروههای انجام می شود که از طرف مسولین اجرایی کنگره تنظیم می گردد.