برای ثبت نام در کارگاه های آموزشی از قسمت "ثبت نام در برنامه ها" استفاده کنید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه نام مدرس
1 تولید اسپان برای قارچ های خوراکی
1394-06-03 09:00-15:00
دومین کنگره قارچ شناسی ایران - سالن همایش شهدای پردیس بدون محدودیت
1,000,000 ریال 0 دلار
دکتر ساعد هرسینی - دکتر حسین صارمی - دکتر صالحی - دکتر محسنی - دکتر کیانی راد
2 ژنتیک جمعیت قارچ ها
1394-06-04 08:30-18:00
1394-06-05 08:30-13:00
کرج - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران - گروه گیاهپزشکی 30
1,500,000 ریال 0 دلار
دکتر محمد جوان نیکخواه - دکتر عبداله احمدپور - دکتر بهار کریمیان