حمایت کنندگان اصلی
حمایت کننده الماس
شرکت کشاورزی جلگه دز (قارچ دزفول)
حمایت کننده برنزی
انجمن ژنتیک ایران