ارائه دستاوردهای جدید علمی در زمینه تنوع زیستی، فیلوژنی و تاکسونومی، تنوع ژنتیکی و ژنتیک جمعیت و زیست شناسی قارچ ها

ارائه نتایج پژوهش های انجام شده در زمینه قارچ های بیمارگر (گیاهی، انسانی و حیوانی)، اندوفیت، همزیست، خوراکی، صنعتی و گلسنگ ها

برگزاری گارگاه آموزشی تجزیه و تحلیل ژنتیک جمعیت قارچ ها

برگزاری میزگرد آموزش قارچ شناسی (بررسی مشکلات و راهکارها)