تنوع زیستی قارچ های ایران
فیلوژنی و تاکسونومی قارچ ها
ژنتیک جمعیت و تنوع ژنتیکی قارچ ها
زیست شناسی قارچ ها
عوامل بیوکنترل قارچی و کاربرد آنها
قارچ های خوراکی و صنعتی و کاربرد آنها
نقش قارچ های میکوریز، اندوفیت و گلسنگ ها در اکوسیستم های طبیعی